6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 2S FİLTRE ŞİRKETİ   İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

1.    Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı  

2S Filtre  olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz. 

2S Filtre İnternet Sitesi Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun  Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgilere internet adresimizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

2.    Veri Sorumlusu  

Şirket Unvanı: 2S Filtre

Adresi: 2828 SK, 1. San. Sitesi No:41, 35170 Konak / İzmir  

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” olarak anılacaktır) 

3.    Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’in bağlı birimleri, Şirket içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. 

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;  

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir. 

4.   İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları  

Kişisel Verileriniz güvenli bir şekilde, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır.  

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Kimlik Verisi

İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası)

İletişim Verisi

İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir.   (Örn: Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-Posta Adresi)

İşlem Güvenliği Verisi

Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Örn: Güvenlik Anahtarları, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID, Şifre, Log Kayıtları, IP Adresleri) 

  5.   Web Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgilendirme  

Şirket’imiz tarafından, kullanıcıların web sitesindeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmakta olup işbu çerezlere ilişkin Şirket politikamıza internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 

6.  Web Sitemiz Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerin Kullanılma Amacı  

Şirket’imiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak; 

  • Şirket ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Şirket’imiz ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
  • Kurumsal web sitemizde işlem yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
  • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınması,
  • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
  • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Şirket’imiz ve Şirket’e bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama, analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,
  • Hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin yapılması, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ve Şirket ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçilebilmesi,
  • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi
  • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için işlenmektedir.

Şirket’imiz, KVKK’nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri kullanıcının ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.  

7. Web Sitemiz Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerin Paylaşımı

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi

Adres                          :  2828 SK, 1. San. Sitesi No:41, 35170 Konak / İzmir

 

aydınlatma metni